Privacyverklaring

In deze verklaring vindt u de punten van de Hootch’ Privacyverklaring die gelden voor communicatie en de dienstverlening van Hootch met/aan (potentiële) klantrelaties. Deze privacyverklaring is van toepassing op Hootch’s producten en diensten, en verder documenten waarin een verwijzing wordt weergegeven naar deze verklaring. Hootch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact Hootch
De informatie op www.brouwerijhootch.nl en ieder sub domein van voorgenoemd webadres komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Hootch V.O.F gevestigd te (6678 MB) Oosterhout en kantoorhoudend aan de Oude Groenestraat 6-98, ingeschreven in de handelsregister onder nummer 71827080 (hierna: Hootch), te leveren producten of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is Mennie Frehé, bereikbaar via info@brouwerijhootch.nl.

Verzamelen van persoons- en bedrijfsgegevens
Wanneer u met Hootch een overeenkomst aangaat en/of u zich registreert voor nieuwsdiensten en/of het aanvragen van informatie, prijsopgaves e.d. via Hootch websites, wordt u gevraagd om uw persoonlijke (en bedrijfs)gegevens in te vullen. Zo wordt het volgende verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer (van het bedrijf).
 • KvK-nummer (indien u als bedrijf aanmeld).
 • BTW-nummer (indien u als bedrijf aanmeld).

Doel van het verzamelen van de persoons- en bedrijfsgegevens
Hootch verzameld uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van een bestelling
 • Het afhandelen van een betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het leveren van nieuws door middel van een nieuwsbrief (mits aangemeld)
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten naar uw voorkeuren af te stemmen.

Bescherming van uw persoons- en bedrijfsgegevens
Hootch maakt gebruik van de verzamelde gegevens om de producten en services te kunnen leveren waar u om vraagt. Hootch zal zich in redelijkheid inspannen om het gebruiken van persoonlijke en bedrijfsgegevens van de klant na te komen en deze in alle redelijke inspanning te beschermen. Mocht u vermoeden dat (uw) gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@brouwerijhootch.nl

Bewaring persoons- en bedrijfsgegevens
Persoons- en bedrijfsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Er is een bewaartermijn van minimaal 7 jaar, conform de bewaarplicht fiscale gegevens. Gegeven persoonsgegevens voor toezending van nieuwsbrieven en/of informatie zullen, op verzoek, meteen worden verwijderd.

Het delen van persoonsgegevens met derden
Hootch’s producten en dienstenaanbod. Hootch verstrekt, verkoopt, verhuurt of least zijn klantenlijsten nooit aan derden.

Cookies
Hootch maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een impressie te krijgen van uw activiteiten binnen onze websites, nieuwsdiensten en services om u de meest optimale ervaring te kunnen bieden. U krijgt een melding bij het binnenkomen van de website om het gebruik van cookies wel of niet toe te staan. Het is mogelijk uw gegevens op te vragen via uw gebruikte email bij de dienst. U kunt met deze email contact nemen met info@brouwerijhootch.nl.

Stopzetten van de (nieuws)dienst van Hootch via e-mail
Verdere ontvangst van nieuws- en reclamemails en uitnodigingen voor onderzoeken en evenementen van Hootch kunt u stopzetten door de instructies op te volgen die worden gegeven in de e-mail (nieuws)berichten die u ontvangt. Hootch heeft zich te allen tijde het recht voorbehouden om na het aangaan van een overeenkomst c.q. het overeenkomen van een financiële transactie met Hootch gebruik te maken van persoonlijke en bedrijfsgegevens om dienstverlening aan klantrelaties te optimaliseren.

Met het aangaan van de overeenkomst met Hootch is altijd minstens mondelinge kennisgeving gedaan over het gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens voor de in deze privacy statement genoemde communicatiemogelijkheden en dienstverlening via e-mail. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
U heeft het recht om de persoons- en bedrijfsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons- en bedrijfsgegevens door Hootch en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan vragen om de persoons- en bedrijfsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Voor een inzage, aanpassing, verwijdering of overdraging van de gegevens kunt u contact nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Om te garanderen dat deze aanvraag goed verloopt, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Hiermee beschermt u uw privacy. We reageren snel, maar uiterlijk binnen vier weken op uw aanvraag. Hootch wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Veranderingen Privacy Statement
Hootch heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Er wordt aanbevolen om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze veranderingen op de hoogte bent.

Disclaimer
Hootch besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website(s). Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hootch kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke manier dan ook, van de aangeboden informatie op de bovengenoemde websites. Het is mogelijk dat via de internetsite van Hootch toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Hootch kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.